Verlof/verzuim en disciplinaire maatregelen

Binnen schooltijd mogen leerlingen geen verlof opnemen. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Heeft u een bijzondere reden waarom uw kind niet naar school kan? Houd u dan wel aan de regels van zo’n uitzondering.

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel ‘verlof’ of ‘vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek’. Leerlingen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Een aanvraag voor verlof dient u schriftelijk in bij de locatieleider.

Uitzonderingen zijn:

Religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind vanwege godsdienst of levensovertuiging plichten moet vervullen, is er recht op verlof. De richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt gegeven. U moet dit verlof minimaal twee dagen van tevoren aanvragen bij de locatieleider van de school.

Gewichtige omstandigheden

Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof van één of meer dagen.

Voorbeelden:

  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een jubileum van ouders of grootouders.

Géén gewichtige omstandigheden zijn:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkopere periode;
  • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
  • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.

Verzuim

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stellen we de ouders/verzorgers op de hoogte. We kunnen besluiten om het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Mogelijk kiest die ervoor om preventief in gesprek te gaan met de leerling.

Time-out, schorsing en verwijdering

Soms vertoont een leerling gedrag waardoor verblijf op school niet meer haalbaar, wenselijk of verantwoord is. In dat geval nemen we direct contact op met de ouders/verzorgers of de voogd van de leerling.

Samen bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van deze maatregelen.

Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier